KURATELA


Autor:
Fecha: 2017
Género: Literatura
Editorial: KTOCZYTA.PL
Páginas
ISBN: 9788379037308
Idioma:


Powie?? „Kuratela” Honoriusza Balzaka nale?y do „Scen z ?ycia prywatnego” cyklu „Komedia Ludzka”.Do s?dziego pierwszej instancji przy trybunale paryskim przychodzi markiza d’Espard. Arystokratka pragnie ubezw?asnowolni? swojego m??a i ustanowi? nad nim kuratel?. Twierdzi, ?e ma??onek utrudnia jej kontakty z dzie?mi, a co równie wa?ne swój maj?tek z nieznanych powodów wydaje na utrzymanie ca?kowicie obcej rodziny. Nieufny wobec t?umacze? arystokratki s?dzia wdra?a swoje prywatne ?ledztwo...
Relacionados