OPOWIE?? WIGILIJNA


Autor:
Fecha: 2017
Género: Literatura
Editorial: KTOCZYTA.PL
Páginas
ISBN: 9788379036646
Idioma:


„ Opowie?? wigilijna „ to bez w?tpienia najs?ynniejsze opowiadanie o Wigilii, która okaza?o si? niespodziewanym sukcesem Karola Dickensa.Ebenezer Scrooge, sk?piec i okropny cz?owiek, zainteresowany jedynie pomna?aniem i tak ju? ogromnego maj?tku, nie lubi Wigilii. Tymczasem w noc wigilijn? odwiedza Scrooge’a duch jego wspólnika, cierpi?cego za pope?nione za ?ycia grzechy. Chce go przestrzec przed podobnym losem. Pocz?tkowo nieufny, Ebenezer zmienia zdanie pod wp?ywem wizyt kolejnych duchów: Ducha Dawnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia, Ducha Obecnych ?wi?t i Ducha ?wi?t przysz?ych. Pokazuj? one bohaterowi sceny z jego ?ycia przesz?ego, tera?niejszego i przysz?ego. Przera?ony wizj? samotnej ?mierci Scrooge pojmuje beznadziejno?? takiego trybu ?ycia i nastawienia do innych ludzi. Staje si? z powrotem szczodrym, serdecznym cz?owiekiem, jakim by? za m?odu.Wydanie zawiera oryginalne – kolorowe i czarno-bia?e – ilustracje autorstwa Johna Leecha z pierwszego wydania ksi??ki z 1843 roku.
Relacionados